JUTRO: Sesja w gminie. Wśród tematów sprawy społeczne, o bezdomności zwierząt oraz strategii rozwoju Mymonia


BESKO / PODKARPACIE. Na 25 stycznia zaplanowano sesje Rady Gminy Besko. Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00. Sprawdź nad jakimi tematami pochylą się radni.

1.Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
5.Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Besko na rok 2018.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mymoń.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Zakończenie sesji.

????????????????????????????????????


Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."