XXV Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w środę 14 czerwca


BESKO / PODKARPACIE. Przewodniczący Rady Gminy w Besku zawiadamia, że XXV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Besku. Dla zainteresowanych prezentujemy porządek obrad.


 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku za 2016 r.
 7. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Besku za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku za 2016 rok.
 9. Sprawozdanie Wójta za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Besku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Besko.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Besko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zakończenie sesji.
sesja

Foto: archiwum esanok.pl

Źródło: UG w Besku


Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."