REKLAMA

JUTRO: Sesja budżetowa w Besku

BESKO / PODKARPACIE. Jutro radni gminy Besko będą debatować nad przyszłorocznym budżetem. Sesję zaplanowano na godzinę 9.00.

Poniżej proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Besko na lata 2017-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Besko na 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Besko na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Besko na okręgi wyborcze, ustalania ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Besko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Besko dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Besko.
18. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Besko do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców Gminy Besko i powiatu jaworowskiego” planowanego do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Besko do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój usług socjalnych i ochrony zdrowia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w Besku oraz modernizacja i doposażenie Kliniki Ogólnej Medycyny Rodzinnej w Raliwce” planowanego do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zakończenie sesji.

28-12-2016

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.